Φοιτητικό επίδομα στέγασης: Αύξηση επιδότησης στη συγκατοίκηση 

Όλοι οι φοιτητές που ξεκίνησαν τις σπουδές τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα το 2023 πρέπει να είναι ενήμεροι για τα νέα όσον αφορά το φοιτητικό επίδομα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε σχέση με το προηγούμενο έτος επήλθαν αλλαγές, με το επίδομα να φτάνει τα 2.000 ευρώ στην περίπτωση συγκατοίκησης.  

Την υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, θα επιτρέπει, εκ νέου, μέχρι και την Τρίτη 03 Οκτωβρίου 2023 το σύστημα για τους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους που δεν υπέβαλλαν αίτηση εντός της αρχικής προθεσμίας (30/6-03/8). 
 

Στην περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία του κάθε Ιδρύματος εγκρίνει τα στοιχεία συγκατοίκησης, καταβάλλεται το ποσό των 2.000 ευρώ. Αν όμως απορρίπτονται, παραμένει σε ισχύ η αρχική έγκριση για 1.500 ευρώ. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο https://stegastiko.minedu.gov.gr. Ο δικαιούχος (είτε γονέας είτε φοιτητής) θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του έχουν χορηγηθεί από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Είναι απαραίτητο να έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το έτος 2023. 

Τα περισσότερα δικαιολογητικά ελέγχονται αυτοματοποιημένα μέσω σύνδεσης με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, απ’ όπου αντλούνται τα αντίστοιχα στοιχεία.  

Πρόσθετα κριτήρια για τον φοιτητή που συγκατοικεί, όπως ισχύουν όπως πέρυσι, περιλαμβάνουν τα εξής: 

1. Ακαδημαϊκή Ιδιότητα του συγκατοικούντος φοιτητή: Ο φοιτητής που συγκατοικεί δεν πρέπει να έχει πτυχίο από άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και να μην έχει υπερβεί τον χρόνο φοίτησης που προβλέπεται από τον Κανονισμό Σπουδών. Αυτό ελέγχεται αυτοματοποιημένα μέσω διασύνδεσης του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. 

2. Ο συγκάτοικος φοιτητής πρέπει να φοιτά στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα με τον φοιτητή για τον οποίο γίνεται η αίτηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Αυτό επίσης ελέγχεται αυτοματοποιημένα μέσω διασύνδεσης του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με το Πληροφοριακό Σύστημα απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.  

3. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μια πόλη συμπεριλαμβανομένων και των πόλεων ή περιοχών που απέχουν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης λιγότερο από είκοσι (20) χιλιόμετρα. Επίσης, θεωρείται ως μία πόλη η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και των πόλεων ή περιοχών που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις. 

4. Ο ΑΦΜ που έχει δηλωθεί ως μισθωτής για λογαριασμό του άλλου φοιτητή πρέπει να ταυτίζεται με τον ΑΦΜ του συγκάτοικου φοιτητή ή να περιλαμβάνει τον φοιτητή ως προστατευόμενο τέκνο στη φορολογική δήλωση του για το έτος 2022. 

5. Σε περίπτωση που οι εν λόγω ΑΦΜ δεν ταυτίζονται, γίνεται έλεγχος με αυτόματη διασύνδεση με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

6. Εάν το άτομο που αναγράφεται στο μισθωτήριο είναι γονέας ή αδερφός/ή του συγκατοικούντος φοιτητή, πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που να δείχνει τη συγγενική σχέση. 

7. Το μισθωτήριο της αίτησης φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος πρέπει να περιλαμβάνει τον ΑΦΜ που δηλώθηκε για τον συγκάτοικο φοιτητή.